identify Mosel Vitelic chips

Mosel Vitelic

V29C51001T/V29C51001B 5.0V, flash memory
V29C51002T/V29C51002B 5.0V, flash memory
V29C51004T/V29C51004B 5.0V, flash memory