identify Jetkey chips

Jetkey [PCI vendor ID ]

  dl $ info
BIOS v3
JET key V3