identify Data Translation chipsets

Data Translation [PCI vendor ID 1116]

[0022] DT3001
[0023] DT3002
[0024] DT3003
[0025] DT3004
[0026] DT3005
[0027] DT3001-PGL
[0028] DT3003-PGL